Trang chủ
©2017 - 2020 Christ Design
Phiên bản website thiết kế năm 2020
Daily Update
Những thiết kế nhỏ hàng ngày
Branding & Poster Design
News Website Interface Design
Trang Typerface - Font chữ Tiếng Việt
Giới thiệu
Chuyên trang tin tức điện ảnh Cinematone
Movie Ticket Booking App
C-moji - The emoji redesign project
My Illustration in Quarantine Time 2020
UsNews - UI/UX
Believe Show x Pageno Music
Tan Phong Plastics Brand Identity
Coffee Country from Brazil
Ngậm Ngải Tìm Trầm - Vietnam Fairy Tale
Illustration - Year of Rat 2020
TESE - Drinking Brand
Thưởng Nguyệt - Mooncake